Bài Viết

IMG_0343

Bài học từ hai viên gạch!

“Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay…
IMG_0929

GFB là công ty như thế nào?

Đây là câu chuyện nhỏ về quá trình trước khi vào GFB của một bạn trẻ trong công ty: “Tự Do Tài Chính – Con…
Đăng ký học miễn phí