GDP của Việt Nam phải vượt mốc 500 tỷ USD Mỹ Đế

Ngoài 4 nguyên nhân được Thống kê Việt Nam nêu, còn một nguyên nhân nữa đáng để xem xét trong việc tính lại GDP, đó là sự đánh giá của quốc tế về GDP theo sức mua (PPP), trong khi Việt Nam chưa bao giờ có đánh giá này. Theo sự đánh giá đó, GDP […]

Sự kiện